THIRRJE për APLIKIM - POZIV za APLIKACIJE - CALL for APPLICATIONS

THIRRJE për APLIKIM nga ORGANIZATAT LOKALE JO-QEVERITARE në KOSOVË

Këshilli Danez për Refugjatë, Misioni në Kosovë, (DRC) ju fton që të aplikoni për fonde nga ana e Organizatave Lokale Jo-Qeveritare në Kosovë (OJQL).

Kjo thirrje për aplikim është lancuar brenda projektit Përkrahja e Ndërmarrësisë Sociale dhe Promovimi i Fuqizimit Socio-Ekonimok tek Minoritetet në Kosovë, i financuar nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar i përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida).

Aplikantët duhet të veprojnë në përputhje me këto Udhëzime për Përgatitjen dhe Dorëzimin e Aplikacioneve dhe të përdorin ato për aplikim:

Formulari i Aplikimit
-Buxheti

Aplikacionet mund të dorëzohen në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vlerësohen sipas rradhës, derisa të ketë fonde në dispozicion. Vlerësimi do të bëhet në përputhje me parimet e përcaktuara në këtë Përmbledhje të Procesit të Vlerësimit.

Takimet për sesionet informuese të hapura për kandidatët e mundshëm do të mbahen në Zyrën e DRC-së në Bulevardin Shemsi Ahmeti 99, në Mitrovicën e Jugut, me oraret e mëposhtme:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Inkurajohet pjesëmarrja në një takim për shkëmbimin e informatave para dorëzimit të aplikimit. Asnjë sqarim nuk do të jipet nga DRC jashtë takimeve të sesioneve informuese.

Dorëzimi i një kërkese nuk do të rezultojë domosdoshmërisht në marrjen e fondeve.

Marrja e një kërkese nuk mund të konsiderohet e detyrueshme për DRC-në.


POZIV za APLIKACIJE od strane LOKALNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA NA KOSOVU

Danski Savet za Izbeglice, operacija na Kosovu, (DRC) poziva na podnošenje aplikacija  za fondove od strane lokalnih nevladinih organizacija na Kosovu (LNVO).

Ovaj poziv za podnošenje aplikacija je pokrenut u okviru projekta Podrška Društvenom Preduzetništvu u Promovisanju Društveno-ekonomskog Osnaživanja Manjinskih Zajednica na Kosovu, koji finansira Švedska Agencija za Saradnju u Međunarodnom Razvoju koju predstavlja Ambasada Švedske na Kosovu (Sida).

Aplikanti moraju da se usklade sa Instrukcijama za Pripremu i Apliciranje i da ih primene u njihovoj aplikaciji:

- Obrazac za Aplikaciju

- Budžet

Aplikacije se mogu predavati na neprekidnoj osnovi i biće pregledane po prispeću, sve dok ima dostupnih fondova. Procena će se obavljati prema principima navedenim u Pregled Procesa Procene.

Sastanci za razmenu informacija otvoreni za potencijalne aplikante održaće se u kancelariji DRC-a koje se nalazi na Bulevaru Šemsi Ahmeti 99, južna Mitrovica, po sledećem rasporedu:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Učešće na sastancima za razmenu informacija pre podnošenja aplikacije je veoma preporučljivo.Van sastanaka za razmenu informacija, DRC neće davati nikakva objašnjenja.

Podnošenje aplikacija neće nužno rezultirati dodelom sredstava.

Prijem aplikacije ne može se smatrati obavezujućom za DRC.


CALL for APPLICATIONS from LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS in KOSOVO

The Danish Refugee Council, Kosovo operation, (DRC) is calling for the submission of applications for funds from local Non-Governmental Organisations in Kosovo (LNGOs).

This call for applications is launched within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Embassy of Sweden in Kosovo (Sida).

Applicants must comply with these Application Preparation and Submission Instructions and utilise the following for their application:

- Application Form

- Budget

Applications may be submitted on an ongoing basis and will be evaluated on a first-come first-served basis, until funds are available. Evaluation will take place in accordance with the principles set out in this Evaluation Process Overview.

Information-sharing sessions open to prospective applicants will be held at DRC Office located on Shemsi Ahmeti Boulevard 99, South Mitrovicë/a, with the following schedule:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Participation in an information-sharing session prior to submitting an application is strongly advised.No clarifications shall be provided by DRC outside of information-sharing sessions.

The submission of an application will not necessarily result in the award of funds.

The receipt of an application cannot be considered binding for DRC.