UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – MITROVICË/A SOUTH –

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

– MITROVICË/A SOUTH –

After finalizing the selection process, the following applications will be supported by the Danish Refugee Council within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo:

· 007

· 116

· 131

Monitor our website for more opportunities for support in the near future.

UPDATE - CALL for APPLICATIONS - PËRDITËSIM - THIRRJE për APLIKIM - AŽURIRANJE - POZIV za APLIKACIJE

PËRDITËSIM - THIRRJE për APLIKIM

INFORMATË E RËNDËSISHME LIDHUR me thirrjen për aplikime i lancuar nga DRC në kuadër të projektitPërkrahja e Ndërmarrësisë Sociale dhe Promovimi i Fuqizimit Socio-Ekonomik tek Minoritetet në Kosovë, i financuar nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar i përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida):

Ju lutemi informohuni që aktualisht ne po pranojmë aplikime nga OJQ-të lokale deri më 15/09/2019.
Pas kësaj date, ne do të fillojme me vlerësimin e aplikimeve të dorëzuara brenda afatit 15/09/2019 dhe nuk do të pranojmë aplikacione të reja deri në përfundimin e procesit të vlerësimit.

Thirrja për aplikim do të rihapet në të ardhmen - ju lutemi vazhdoni të kontrolloni rregullisht faqen e internetit tonë për përditësime.

 

AŽURIRANJE - POZIV za APLIKACIJE

VAŽNA INFORMACIJE U VEZI poziva za aplikacije pokrenutog od strane DRC-a u okviru projekta Podrška Društvenom Preduzetništvu u Promovisanju Društveno-ekonomskog Osnaživanja Manjinskih Zajednica na Kosovu, finansiranog od strane Švedske Agencije za Saradnju u Međunarodnom Razvoju koju predstavlja Ambasada Švedske na Kosovu (Sida):

Molimo da budete informisani da trenutno prihvatamo aplikacije od lokalnih NVO do 15/09/2019. Nakon ovog datuma, procenjivaćemo aplikacije podnete do roka 15/09/2019 i nećemo prihvatati nove aplikacije do završetka procesa procene.

Poziv za aplikacije biće ponovo pokrenut u budućnosti – molimo nastavite da redovno proveravate naš veb-sajt za ažuriranja.

 

UPDATE - CALL for APPLICATIONS

IMPORTANT INFORMATION REGARDING the call for applications launched by DRC within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovoproject, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Embassy of Sweden in Kosovo (Sida):

Please be informed that we are currently accepting applications from local NGOs until 15/09/2019.  After this date, we will assess the applications submitted by the 15/09/2019  deadline and not accept new applications until the evaluation process is finalised.

The call for application will be re-opened in the future – please continue to regularly check our website for updates.

THIRRJE për APLIKIM - POZIV za APLIKACIJE - CALL for APPLICATIONS

THIRRJE për APLIKIM nga ORGANIZATAT LOKALE JO-QEVERITARE në KOSOVË

Këshilli Danez për Refugjatë, Misioni në Kosovë, (DRC) ju fton që të aplikoni për fonde nga ana e Organizatave Lokale Jo-Qeveritare në Kosovë (OJQL).

Kjo thirrje për aplikim është lancuar brenda projektit Përkrahja e Ndërmarrësisë Sociale dhe Promovimi i Fuqizimit Socio-Ekonimok tek Minoritetet në Kosovë, i financuar nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar i përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida).

Aplikantët duhet të veprojnë në përputhje me këto Udhëzime për Përgatitjen dhe Dorëzimin e Aplikacioneve dhe të përdorin ato për aplikim:

Formulari i Aplikimit
-Buxheti

Aplikacionet mund të dorëzohen në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vlerësohen sipas rradhës, derisa të ketë fonde në dispozicion. Vlerësimi do të bëhet në përputhje me parimet e përcaktuara në këtë Përmbledhje të Procesit të Vlerësimit.

Takimet për sesionet informuese të hapura për kandidatët e mundshëm do të mbahen në Zyrën e DRC-së në Bulevardin Shemsi Ahmeti 99, në Mitrovicën e Jugut, me oraret e mëposhtme:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Inkurajohet pjesëmarrja në një takim për shkëmbimin e informatave para dorëzimit të aplikimit. Asnjë sqarim nuk do të jipet nga DRC jashtë takimeve të sesioneve informuese.

Dorëzimi i një kërkese nuk do të rezultojë domosdoshmërisht në marrjen e fondeve.

Marrja e një kërkese nuk mund të konsiderohet e detyrueshme për DRC-në.


POZIV za APLIKACIJE od strane LOKALNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA NA KOSOVU

Danski Savet za Izbeglice, operacija na Kosovu, (DRC) poziva na podnošenje aplikacija  za fondove od strane lokalnih nevladinih organizacija na Kosovu (LNVO).

Ovaj poziv za podnošenje aplikacija je pokrenut u okviru projekta Podrška Društvenom Preduzetništvu u Promovisanju Društveno-ekonomskog Osnaživanja Manjinskih Zajednica na Kosovu, koji finansira Švedska Agencija za Saradnju u Međunarodnom Razvoju koju predstavlja Ambasada Švedske na Kosovu (Sida).

Aplikanti moraju da se usklade sa Instrukcijama za Pripremu i Apliciranje i da ih primene u njihovoj aplikaciji:

- Obrazac za Aplikaciju

- Budžet

Aplikacije se mogu predavati na neprekidnoj osnovi i biće pregledane po prispeću, sve dok ima dostupnih fondova. Procena će se obavljati prema principima navedenim u Pregled Procesa Procene.

Sastanci za razmenu informacija otvoreni za potencijalne aplikante održaće se u kancelariji DRC-a koje se nalazi na Bulevaru Šemsi Ahmeti 99, južna Mitrovica, po sledećem rasporedu:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Učešće na sastancima za razmenu informacija pre podnošenja aplikacije je veoma preporučljivo.Van sastanaka za razmenu informacija, DRC neće davati nikakva objašnjenja.

Podnošenje aplikacija neće nužno rezultirati dodelom sredstava.

Prijem aplikacije ne može se smatrati obavezujućom za DRC.


CALL for APPLICATIONS from LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS in KOSOVO

The Danish Refugee Council, Kosovo operation, (DRC) is calling for the submission of applications for funds from local Non-Governmental Organisations in Kosovo (LNGOs).

This call for applications is launched within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Embassy of Sweden in Kosovo (Sida).

Applicants must comply with these Application Preparation and Submission Instructions and utilise the following for their application:

- Application Form

- Budget

Applications may be submitted on an ongoing basis and will be evaluated on a first-come first-served basis, until funds are available. Evaluation will take place in accordance with the principles set out in this Evaluation Process Overview.

Information-sharing sessions open to prospective applicants will be held at DRC Office located on Shemsi Ahmeti Boulevard 99, South Mitrovicë/a, with the following schedule:

18/07/2019, 10:00

15/08/2019, 10:00

12/09/2019, 10:00

17/10/2019, 10:00

14/11/2019, 10:00

12/12/2019, 10:00

Participation in an information-sharing session prior to submitting an application is strongly advised.No clarifications shall be provided by DRC outside of information-sharing sessions.

The submission of an application will not necessarily result in the award of funds.

The receipt of an application cannot be considered binding for DRC.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – SOUTH MITROVICË/A –

Within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by Sida – the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Embassy of Sweden in Kosovo – the Danish Refugee Council opened a call for project proposals from local NGOs on 04/03/2019.

The evaluation of applications is ongoing.

Please find the results after performing Stage D of the evaluation process here

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – MITROVICË/A SOUTH –

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

– MITROVICË/A SOUTH –

Within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by Sida – the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo – the Danish Refugee Council opened a call for project proposals from local NGOs on 04/03/2019.

The evaluation of applications is ongoing.  As a result of conducting Stages A, B and C of the evaluation process, the following applications will be evaluated further:

·     001

·     002

·     003

·     005

·     007

·     009

·     103

·     104

·     111

·     112

·     113

·     114

·     127

·     129

·     130

·     131

·     116

·     117

·     120

·     121

·     122

·     126

If your application reference number is listed above, you will receive an email requesting the submission of a full project proposal.

Monitor our website for further updates on the evaluation process and information on more opportunities for support in the near future.

Invitation to Bid: Supply of Food, non-food items (LOT1), Furniture (LOT2) and Appliances (LOT3) under Framework Contract/s      

ITB-XKX-PRN-2019-004 Supply of Food, non-food items (LOT1), Furniture (LOT2) and Appliances (LOT3) under Framework Contract/s      

The Danish Refugee Council (DRC) has received grants from various donors for the implementation of the humanitarian aid operation in Kosovo. DRC Kosovo invites interested and qualified contractors to participate in the tender for the supply of

Lot 1: Food and non-food items,

Lot 2:  Furniture and

Lot 3: Appliances

under a Framework Contract(s) for a 12-month period.

ITB Release Date:         02 April 2019

Information meeting:   05 April 2019 at 10: 00, DRC Office, Mark Isaku Street, 60 - Pristina

ITB Closure Date:     16 April 2019  Time: 17:00 (Kosovo time)

 

The ITB documents with all relevant and detailed information can be requested from this address:

procurement@drc-kosovo.org

The tender documents will provide all relevant information in detail, including date, time and place for submission of the Tender.

 Please quote the following ITB number in all communications: ITB-XKX-PRN-2019-004

Invitation to Bid:ITB/PRN/2019/003 Supply of Food, Non-food items (Lot 1), furniture (Lot 2) and appliances (Lot 3) under (a) Framework Contract(s)

Invitation to Bid:ITB/PRN/2019/003 Supply of Food, Non-food items (Lot 1), furniture (Lot 2) and appliances (Lot 3) under (a) Framework Contract(s)

The Danish Refugee Council (DRC) has received a grant from various donors for the implementation of humanitarian aid operations in Kosovo. Part of this operation is the supply of Food, Non-food items (Lot 1), furniture (Lot 2) and appliances (Lot 3). Therefore, the DRC requests interested bidders to submit price bid(s) for the supply of the item(s) listed in the tender documentation.

Tender documentation can be requested by email from: procurement@drc-kosovo.org

ITB published: 06.03.2019

Information meeting (not mandatory): 13.03.2019, 10.00, DRC Office, Mark Isaku 60, 10 000 Pristina, Kosovo

Closing date for clarifications: 15.03.2019, 12.00

Closing date and time for receipt of Tenders: 21.03.2019, 17.00

Tender Opening Location: DRC Office, Mark Isaku 60, 10 000 Pristina, Kosovo

Tender Opening Date and time: 22.03.2019, 10.00

CALL for PROJECT PROPOSALS from LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – MITROVICË/MITROVICA SOUTH –

The Danish Refugee Council, Kosovo operation (DRC), with funds from the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo (Sida), is calling for the submission of project proposals within its Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project.

Details on the call for project proposals are below.  The call dossier can be requested at projectassist@drc-kosovo.org.

Please find the Announcement in Albanian and Serbian here  

Eligible applicants: Kosovo Local Non-Governmental Organisations

Target and aim of the call:

Contributing to addressing the challenges faced by Roma, Ashkali and Egyptian girls, boys, women and men in Roma Mahalla/Mahala and Dy Korriku / Sitničko Naselje, Mitrovicë/a South

Thematic areas:

Health
Education
Gender equality
Environment
Social inclusion
Cultural promotion

Call publication date: 04/03/2019

Deadline for applications: 29/03/2019, 12:00

Please note that an information-sharing session will be held on 13/03/2019Details on the time will be shared with individual applicants together with the call dossier

Participation to the information-sharing session is highly recommended.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN KOSOVO

Within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by Sida – the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo – the Danish Refugee Council opened a call for project proposals from local NGOs on 08/10/2018.

The evaluation of applications is ongoing.

As a result of performing Stage B of the evaluation process, all applications were considered for further evaluation.

Please see attached the outcome of Stage C of the evaluation process: Evaluation process -Stage C

Monitor our website for further updates on the evaluation process and information on more opportunities for support in the near future.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN KOSOVO

Within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by Sida – the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo – the Danish Refugee Council opened a call for project proposals from local NGOs on 08/10/2018.

The evaluation of applications is ongoing.  As a result of Stage A of the evaluation process, the following applications will be evaluated further:

·     001

·     002

·     051

·     100

·     101

·     102

·     103

·     104

·     105

·     106

·     107

·     108

·     109

·     110

·     111

·     112

·     113

·     114

·     115

·     116

If your application reference number is listed above, and you have received an email requesting the submission of documents, please make sure you do so as soon as possible in order for your application to be evaluated further.

Monitor our website for further updates on the evaluation process and information on more opportunities for support in the near future.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN KOSOVO

Within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by Sida – the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo – the Danish Refugee Council opened a call for project proposals from local NGOs on 08/10/2018.

Stage A of the evaluation process is currently ongoing.  NGOs that submitted an application by the given deadline (09/11/2018, midday) will be contacted individually by email over the next few days.

Monitor our website for further updates on the evaluation process and information on more opportunities for support in the near future.

CALL for PROJECT PROPOSALS from KOSOVO LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

CALL for PROJECT PROPOSALS from KOSOVO LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

The Danish Refugee Council, Kosovo operation (DRC), with funds from the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo (Sida), is calling for the submission of project proposals within its Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project.

Details on the call for project proposals are below.

 Eligible applicants

Kosovo Local Non-Governmental Organisations

Target and aim of the call

Addressing the challenges faced by Roma, Ashkali and Egyptian communities (girls, boys, women and men) in terms of social cohesion

Thematic areas

  • Gender Equality

  • Human Rights Protection

  • Environmental Protection

  • Cultural Promotion

Call publication date

08/10/2018

Deadline for requesting the call dossier

19/10/2018, 12:00

Information-sharing meetings

22/10/2018, 10:00, DRC Office, Shemsi Ahmeti Boulevard 99, Mitrovicë/a

23/10/2018, 10:00, Municipal building, Gjilan/Gnjlane

24/10/2018, 10:00, Municipal building, Pejë/Peć

25/10/2018, 10:00, Municipal building, Prizren

26/10/2018, DRC Office, Mark Isaku Street 60, Pristina

Deadline for applications

09/11/2018, 12:00

The call dossier can be requested at projectassist@drc-kosovo.org.

Participation to one of the information-sharing meetings listed above is open only to the organisations that requested the call dossier by the deadline stated above, and is mandatory for all organisations interested in submitting an application.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION IN MITROVICE/A, KOSOVO

After finalising the selection process, the following applications will be supported by the Danish Refugee Council within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo:

·       518-632/MVI/001

·       518-632/MVI/004

·       518-632/MVI/005

Monitor our website for more opportunities for support in the near future.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION IN MITROVICE/A, KOSOVO

After performing stages 4 and 5 in the selection process, the following applications satisfied the criteria listed in section 4.2 of the Guidelines for Applicants and will hence be evaluated further:

·       518-632/MVI/001

·       518-632/MVI/004

·       518-632/MVI/005

The call for project proposals is launched by the Danish Refugee Council within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION IN MITROVICE/A, KOSOVO

 

After performing the first three stages in the selection process, the following applications satisfied the criteria listed in section 4.2 of the Guidelines for Applicants and will hence be evaluated further:

·       518-632/MVI/001

·       518-632/MVI/004

·       518-632/MVI/005

The call for project proposals is launched by the Danish Refugee Council within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo.

Invitation to tender: Provision of security services for two DRC Offices in Mitrovicë/Mitrovica (Re-tender)

INVITATION to TENDER for SERVICE CONTRACT – RE-TENDERED

The Danish Refugee Council (DRC), with funding from the Swedish International Development Cooperation Agency, invites all interested and qualified companies to participate in the following tender procedure:

Tender name: Provision of security services for two DRC Offices in Mitrovicë/Mitrovica
Tender number: XZ-518-632-2018-001-Retender2
Tender issuing date: 30/07/2018
Deadline for requesting tender dossier: 08/08/2018, 13:00
Technical meeting: 13/08/2018, 10:00, DRC Office, Shemsi Ahmeti Boulevard 99, Mitrovicë/Mitrovica
Deadline for requesting clarifications: 15/08/2018
Closing date for clarifications 17/08/2018
Deadline for submitting bids: 28/08/2018, 14:00

The tender dossier with all relevant and detailed information can be requested from this address: procurement@drc-kosovo.org

Please clearly indicate in the subject line of your e-mail the tender name and number when requesting the tender documents.

UPDATE: CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN MITROVICË/MITROVICA, KOSOVO

Please be advised that the evaluation of applications of the project proposals submitted through Call for Proposals from local non-governmental organizations in Mitrovicë/Mitrovica, Kosovo is postponed until August 2018. 

The Danish Refugee Council Kosovo (DRC), with funds from the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo (Sida), is implementing this Call for Proposals within its Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project.

INVITATION to TENDER for Provision of security services for two DRC Offices in Mitrovicë/Mitrovica – RE-TENDERED

The Danish Refugee Council (DRC), with funding from the Swedish International Development Cooperation Agency, invites all interested and qualified companies to participate in the following tender procedure:

Tender name: Provision of security services for two DRC Offices in Mitrovicë/Mitrovica
Tender number: XZ-518-632-2018-001-R
Tender issuing date: 13/06/2018
Deadline for requesting tender dossier: 22/06/2018, 13:00
Technical meeting: 25/06/2018, 10:00, DRC Office, Shemsi Ahmeti Boulevard 99, Mitrovicë/Mitrovica
Deadline for requesting clarifications: 28/06/2018
Closing date for clarifications: 02/07/2018
Deadline for submitting bids: 09/07/2018, 16:00

The tender dossier with all relevant and detailed information can be requested from this address: procurement-mvi@drc-kosovo.org.

Please clearly indicate in the subject line of your e-mail the tender name and number when requesting the tender documents.

CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN MITROVICË/MITROVICA, KOSOVO

CALL FOR PROJECT PROPOSALS FROM LOCAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN MITROVICË/MITROVICA, KOSOVO

The Danish Refugee Council, Kosovo operation (DRC), with funds from the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Swedish Embassy in Kosovo (Sida), is calling for the submission of project proposals within its Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovo project.

Details on the call for project proposals are below.  The call dossier can be requested at projectassist@drc-kosovo.org.  Participation to the information-sharing meeting is open only to the organisations that requested the call dossier by the deadline stated below, and is mandatory for all applicants.

Eligible applicants
Local Non-Governmental Organisations in Mitrovicë/Mitrovica

Target and aim of the call
Supporting the integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities, girls, boys, women and men in Mitrovicë/Mitrovica South

Thematic areas: Education, Gender equality, Environment, Social inclusion, Cultural promotion

Call publication date: 08/06/2018

Deadline for requesting the call dossier: 13/06/2018, 16:00:

Information-sharing meeting: 14/06/2018, 10:00, DRC Office, Shemsi Ahmeti Boulevard 99, Mitrovicë/a

Deadline for applications: 06/07/2018, 13:00