UPDATE - CALL for APPLICATIONS - PËRDITËSIM - THIRRJE për APLIKIM - AŽURIRANJE - POZIV za APLIKACIJE

PËRDITËSIM - THIRRJE për APLIKIM

INFORMATË E RËNDËSISHME LIDHUR me thirrjen për aplikime i lancuar nga DRC në kuadër të projektitPërkrahja e Ndërmarrësisë Sociale dhe Promovimi i Fuqizimit Socio-Ekonomik tek Minoritetet në Kosovë, i financuar nga Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar i përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida):

Ju lutemi informohuni që aktualisht ne po pranojmë aplikime nga OJQ-të lokale deri më 15/09/2019.
Pas kësaj date, ne do të fillojme me vlerësimin e aplikimeve të dorëzuara brenda afatit 15/09/2019 dhe nuk do të pranojmë aplikacione të reja deri në përfundimin e procesit të vlerësimit.

Thirrja për aplikim do të rihapet në të ardhmen - ju lutemi vazhdoni të kontrolloni rregullisht faqen e internetit tonë për përditësime.

 

AŽURIRANJE - POZIV za APLIKACIJE

VAŽNA INFORMACIJE U VEZI poziva za aplikacije pokrenutog od strane DRC-a u okviru projekta Podrška Društvenom Preduzetništvu u Promovisanju Društveno-ekonomskog Osnaživanja Manjinskih Zajednica na Kosovu, finansiranog od strane Švedske Agencije za Saradnju u Međunarodnom Razvoju koju predstavlja Ambasada Švedske na Kosovu (Sida):

Molimo da budete informisani da trenutno prihvatamo aplikacije od lokalnih NVO do 15/09/2019. Nakon ovog datuma, procenjivaćemo aplikacije podnete do roka 15/09/2019 i nećemo prihvatati nove aplikacije do završetka procesa procene.

Poziv za aplikacije biće ponovo pokrenut u budućnosti – molimo nastavite da redovno proveravate naš veb-sajt za ažuriranja.

 

UPDATE - CALL for APPLICATIONS

IMPORTANT INFORMATION REGARDING the call for applications launched by DRC within the Supporting Social Entrepreneurship and Promoting Socio-economic Empowerment in Minority Communities in Kosovoproject, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency represented by the Embassy of Sweden in Kosovo (Sida):

Please be informed that we are currently accepting applications from local NGOs until 15/09/2019.  After this date, we will assess the applications submitted by the 15/09/2019  deadline and not accept new applications until the evaluation process is finalised.

The call for application will be re-opened in the future – please continue to regularly check our website for updates.