Informatat për Konkursin për Projektin e Digjitalizimit - Informacija o Konkursu za Projekt Digitalizacije

Informatat për Konkursin për Projektin e Digjitalizimit

Tani kemi përfunduar shqytimin e të gjitha aplikacioneve të pranuara (6021) dhe kemi përpiluar një listë e 1213 aplikantët të parakualifikuar që do të vazhdojnë procesin e rekrutimit. Kohëzgjatja e kësaj faze ka ndodhur  për shkak të faktit se ne kemi  shqyrtuar çdo kërkesë kundrejt  kritereve të përcaktuara ne shpallje.  Vetëm aplikantët që rreptësisht  plotesojne kërkesat e cekura ne shpallje janë para-zgjedhur dhe do të ftohen të marrin pjesë në hapat e ardhshëm të procesit të rekrutimit.  Kriteret e aplikimit janë:

·     diplomë të shkollës së mesme ose diplomë të universitetit, njohuri  pune me kompjuter (Word dhe Excel), njohja e gjuhes shqipe dhe/ose serbe (në të folur dhe te shkruar), dhe njohja e mire e alfabetit te gjuheve zyrtare ne Kosove (perfshire alfabetin shqip, cirilik dhe latin) për të dyja pozitat e shpallura; pervoja e meparshme ne futjen e te dhenave  për poziten e Monitoruesit

·     dorezimin e CV, kopje e certifikatës se arsimimit (diplomë, minimum të shkollës së mesme), kopje e dokumentit të identifikim personal (leternjoftimi apo pasaportë)

Aplikantët e përzgjedhur kanë qenë të kontaktuar me e-mail dhe janë të informuar për hapat e ardhshëm të procesit te rekrutimit.  Aplikantët të cilët nuk kanë marrë e-mail nga DRC-ja deri te Marten, me 24 Mars, 2015 nuk janë perzgjedhur sepse nuk i kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe/ose nuk i kanë bashkangjitur  dokumentet e kerkuara.

Për pozitat Operator për futjen e të dhënave dhe për pozitën Monitorues do te mbahen teste te veçanta. Nga  aplikantët  e perzgjedhur ata të cilët në kohën e aplikimit kanë treguar për cilën pozitë aplikojnë do të ftohen për të marrë pjesë në test për atë pozitë. Aplikantet të cilët kanë aplikuar për të dyja pozitat, ose që nuk e kane cekur se per cilën pozitë aplikojne, do të ftohen për të marrë pjesë në testin për Operator për futjen e të dhënave nga te cilet, 100 pjesëmarrësit ne test, me më së shumti pikë do të ftohen për të marrë pjesë edhe në testin për Monitorues.

Lidhur me vendin, daten dhe kohen e mbajtjes se testit si dhe përshkrimin e detajuar të formatit te testit, do të informohen me e-mail vetëm aplikantët e ftuar.  

Informacija o za Project Konkursu Digitalizacije

Upravo smo  završili proces provere svih molbi (6.021) i sastavljena je lista kandidata od 1.213 koji su prošli proces predselekcije, a koji će biti pozvani u dalji proces selekcija.  Svaka pojedina molba je pregledana prema kriterijumima za podnošenje molbi objavljenim u oglasu.  Samo kandidati koji su tačno ispunili tražene uslove opisane u oglasu za konkurs prošli su proces predselekcije i biće pozvani da učestvuju u sledećem nivou procesa selekcije, koji će sadržavati test na kompjuteru.  Uslovi traženi u konkursu su:

·    diploma srednje škole ili univerzitetska diploma, poznavanje rada na kompjuteru (Word i Excel), tečno poznavanje pisanog i govornog albanskog i/ili srpskog jezika, i poznavanje latinice i ćirilice za obe pozicije operatera ili monitora unosa podataka; predhodno iskustvo  za unos podataka za monitora

·     priložiti CV, kopiju diplome minimalno srednjeg obrazovanja, kopiju važeće lične karte ili pasoša

Kandidati koji su prošli fazu predselekcije bili su kontaktirani e-mailom i obavešteni o sledećim koracima u procesu.  Aplikanti koji ne prime e-mail od DRC-a do utorka (24.03.2015) nisu prošli proces predselekcije jer nisu zadovoljili sve uslove tražene u konkursu i/ili nisu poslali sve tražene dokumente.

Posebni testovi će biti organizovani za poslove operatera unosa podataka i monitora unosa podataka.  Oni predselektirani kandidati koji su u svojim molbama naznačili za koji od poslova konkurišu biće pozvani na test za naznačeni posao.  Kandidati koji su aplicirali za oba posla ili nisu precizno naznačili za koji od poslova apliciraju biće pozvani na test za operatere za unos podataka.  Nakon testa oni kandidati čiji rezultati budu među prvih 100 rangiranih, takođe će biti pozvani da učestvuju u testu za monitore unosa podataka.

O mestu, datumu i vremenu održavanja testa, uključujući detaljni opis načina testiranja, biće obavešteni samo kandidati koji su prošli predselekciju.

 

Recruitment Information for Digitalisation Project

We have now completed the screening of all received applications (6,021) and compiled a list of 1,213 pre-selected applicants who will continue in the recruitment process.  The length of this phase is due to the fact that we considered each application against the criteria set by the ToRs.  Only applicants who strictly match the requirements indicated in the ToRs have been pre-selected and will be invited to participate in the next steps of the recruitment process, which will consist of computer-based tests.  As indicated in the vacancy announcements, ToR requirements were:

·     secondary school diploma or university degree, computer literacy (Word and Excel), fluency in written and spoken Albanian and/or Serbian, and knowledge of Latin and Cyrillic alphabets for both data entry operator and data entry monitor positions; previous data entry experience for data entry monitor positions

·     submitting a CV, a copy of education certificate (minimum secondary school diploma), and a copy of a valid personal identification document (ID card or passport)

Pre-selected applicants have been contacted by email and informed of the next steps of the process.  Applicants who did not receive an email from DRC by Tuesday, 24th March 2015 have not been pre-selected because they did not match all requirements and/or failed to provide all relevant documents.

Separate tests will be held for data entry operator positions and data entry monitor positions.  Of pre-selected applicants, those who at the time of the application indicated for which position (data entry operator or data entry monitor) they were applying will be invited to partake in the test for that position.  Applicants who applied for both positions, or who did not indicate for which position they were applying, will be invited to partake in the test for data entry operator; the 100 top scoring participants will then also be invited to partake in the test for data entry monitors.

Test location, date and time will be disclosed by email to invited applicants only, along with a detailed description of the test format.