Update: Vacancy announcement for Data Entry Operators and Data Entry Monitors

Re: Vacancy announcement for Data Entry Operators and Data Entry Monitors

Due to the large number of applications received, the evaluation process will take longer than anticipated.

Applications received after the deadline (prior to 24 February 2015) and applications that were not sent to the email address indicated in the advertisement (vacancies@drc-kosovo.org), will not be considered.

Only applicants who meet the minimum requirements for the relevant job profile and submitted all required documents, will be invited (via e-mail) to take a test.

 

Re: Shpalja e vendeve te lira per operatorë për futjen e tetë dhënave dhe  Monitorues peër futjen e të dhënave 

Duke marre parashyshë numrin e madh te aplikacioneve, procesi I vleresimit do të zgjasë me shumë se që eshtë paraparë.

Aplikacionet e derguara pas afatit ( afati ka qenë para dates 24 Shkurt) si dhe aplikacionet të cilat nuk janë derguar ne adresën elektronike  te shënuar ne shpallje (vacancies@drc-kosovo.org), nuk do të mirren parasyshë. 

Vetëm aplikantët të cilët i plotësojnë kriteret minimale të kërkuara për pozitën përkatëse dhe të cilët kanë derguar dokumentat e a, do të ftohen (përmes postës elektronike), për tu testuar.

Re: Konkurs za Operatora za Unosenje Podataka i Monitora unosenja Posdataka
 
Zbog velikog broja pristiglih prijava, proces evaluacije će trajati duže nego što je predviđeno.

Aplikacije primljene nakon isteka roka ( pre 24. Februara 2015 ) i aplikacije koje nisu poslate na e-mail adresu naznačenu u oglasu (vacancies@drc-kosovo.org), neće se razmatrati.
 
Samo kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove za relevantni profil posla I oni koji su podnelii sve potrebne dokumente, biće pozvani (putem elektronske pošte) na test.