Invitation to Quote: Sale of a vehicle / Ftesë për Ofertë: Shitja e veturës

Invitation to Quote

DRC/Kos/Sale/01-2017- Sale of a vehicle

The Danish Refugee Council (DRC) Kosovo intends to sale Nissan X Trail vehicle, Production year: 2005, Capacity: 2.2 cm3, Fuel type:Diesel and therefore invites those interested to quote. All information related to the vehicle and needed documentations can be requested from this address: procurement@drc-kosovo.org latest by 02.11.2017 at 14:00. Please clearly indicate in the subject line of your e-mail the Reference number DRC/Kos/Sale/01-2017 when requesting the documents.

 

Ftesë për Ofertë

DRC/Kos/Sale/01-2017- Shitja e veturës

Këshilli Danez për Refugjat (DRC) në Kosovë ka për qëllim shitjen e automjetit Nissan X Trail, Viti i prodhimit: 2005, Kapaciteti: 2.2cm3, Lloji i Karburantit: Naftë dhe për këtë arsye fton ata që janë të interesuar të ofertojnë. Të gjitha informatat lidhur me automjetin dhe dokumentacionin e nevojshëm mund të kërkohen nga kjo adresë: procurement@drc-kosovo.org më së voni deri më 02.11.2017 në orën 14:00. Ju lutemi specifikoni në titullin e emailit tuaj numrin e referencës DRC/Kos/Sale/01-2017 kur të kërkoni dokumentet.