Recruitment process for the Digitalisation of the Certified Copies of Civil Registry Books 2 project completed

The recruitment process for the Digitalisation of the Certified Copies of Civil Registry Books 2 project is now completed.  115 Data Verification Officers have been engaged. In order to ensure the recruitment of staff with adequate skills, selection was based on performance and it entailed individual interviews and a comprehension test.

Procesi i rekrutimit në projektin për Dixhitalizimin e Kopjeve të Çertifikuara të Regjistrit Civil 2 ka përfunduar tani.  115 Zyrtarët e Verifikimit të të Dhënave janë angazhuar.  Për të siguruar rekrutimin e stafit me aftësitë e duhura, përzgjedhja është bazuar në performancë dhe janë mbajtur intervista individuale dhe një test i të kuptuarit përmbajtësor. 

Proces regrutacije za projekat Digitalizaciju Overenih Kopija Matičnih Knjiga 2 je sada završen.  115 Službenika za Verifikaciju Podataka je angažovano.  Kako bi se osiguralo zapošljavanje osoblja sa adekvatnim veštinama, izbor je bio zasnovan na performansama uz propratne individualne intervjue i test suštinskog razumevanja.