REZULTATE të PËRKOHSHME për PROJEKTIN e DIXHITALIZIMIT / PRIVREMENI REZULTATI za PROJEKAT DIGITALIZACIJE PRELIMINARY / TEST RESULTS for the DIGITALISATION PROJECT

Click to download Test Results.pdf

Ka përfunduar faza e dyte e procesit të rekrutimit për staffin e kerkuar për projektin e digjitalizimit e qe ka qene testi për  operatoret për futjen e te dhenave.

Me poshte e gjeni listen preliminare me rezultate për aplikantet të cilet kane marre pjese ne testin për  operatore për futjen e të dhenave.  Ne liste jane të shenuara keto të dhena për secilin aplikant: Numri Identifikues i DRCs, piket e fituara (numri total i fjaleve të shkruara saktë), kohëzgjatja e testit si dhe numri i fjaleve të shkruara saktë ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen Serbe.  Ju bejme me dije se aplikantet jene të renditur sipas numrit të tyre të ID-s , të dhënë nga DRC.

Aplikantet  emrate të cileve jane të shkruar me ngjyrete kuqe jana ata aplikante të cilet kane arrijte të plotesojne kerkesen minmale të testit pra kane shkruar saktë se paku nga 25 fjale nga secila liste e dhene ne test (nje listë ne gjuhen shqipe dhe nje liste ne gjuhen serbe).  Na kjo liste, personat të cilet kane aplikuar edhe për poziten e monitoruesit to të ftohen të marrin pjese ne fazen e trete të procesit (tetestin për monitorues).  Pjesemarrja ne testin për monitorues  nuk do të kete për pasoje largimin e kandidateve nga lista e kandidateve të sukseshem të operatoreve për futjen e të dhenave.

Lista me rezultatet perfundimtare do të publikohet ne web-faqen e DRc-së, pasi që të pëfundojë edhe faza e trete e rekrutimit.

Drugi krug u procesu izbora kandidata za unos podataka za projekat digitalizacije, koji se sastoji od testova za unos podataka operatora, je sada završen.

Prosleđujemo privremene rezultate kandidata koji su učestvovali u testiranju za operatere unosa podataka.  Lista sadrži DRC ID broj svakog kandidata, ukupni zbir tačno upisanih reči, potrošeno vreme, i pojedinačne zbirove tačno upisanih albanskih i srpskih reči.  Kandidati su poredani prema njihovom DRC ID broju.

Kandidati označeni crvenom slovima su oni koji su tačno upisali minimalno po 25 albanskih i 25 srpskih reči.  Među njima su i oni koji su takođe aplicirali i za posao monitora unosa podataka.  Njih ćemo kontaktirati i pozvati da učestvuju i u trećem krugu ovaga procesa.  Učestvovanje u trećem krugu ne znači da će biti izbrisani sa liste operatera unosa podataka. 

Konačni rezultati celog procesa će biti objavljeni na ovoj stranici nakon završetka trećeg kruga.

The second step of the recruitment process for data entry staff for the digitalisation project, consisting of tests for data entry operators, is now completed.

The following is a provisional result list of the applicants who participated in the tests for the position of data entry operator.  The list contains each applicant’s DRC ID number, their score (total number of correctly typed words), their time and the numbers of correctly typed words in Albanian and Serbian languages.  Please note that applicants are listed according to their DRC ID number.

Applicants in red letters are those who succeeded in meeting the minimum requisite of correctly typing at least 25 words from each of the two lists given in the test (one with Albanian words and one with Serbian words).  Among them, those who also applied for the position of data entry monitor will be contacted and invited to take part in the third step of the recruitment process.  Taking part in step 3 will not result in applicants being removed from this list of data entry operators.

Final result lists will be posted on this website after the third step of the recruitment process is completed.