NJOFTIM LIDHUR me FAZAT e ARDHESHME të PROCESIT të REKRUTIMIT për PROJEKTIN e DIGJITALIZIMIT / INFORMACIJA o SLEDEĆOJ FAZI IZBORA KANDIDATA za PROJEKT DIGITALIZACIJ

INFORMACIJA o SLEDEĆOJ FAZI IZBORA KANDIDATA za PROJEKT DIGITALIZACIJ

Zbog velikog broja očekivanih kandidata (preko 1,200), drugi i treći korak u procesu izbora operatora unosa podataka i monitora unosa podataka će se odvijati tokom nekoliko dana. Kandidati će biti pozivani da učestvuju na testu po alfabetskom redu.  Pozivi će biti poslani e-mailom sedam dana unapred.  Očekujemo da će testiranje biti održano krajem aprila i početkom maja.

·       Drugi korak će biti testiranje za operatore unosa podataka

·       Treći korak će biti testiranje za monitore unosa podataka

Svaki pozvani kandidat će dobiti lični identifikacijski (ID) broj, koji će im biti neophodan za pristupanje testu.  To takođe osigurava da je samo ID broj, a ne ime povezano sa ličnim rezultatom na testu, pa to dodatno osigurava poverljivost i transparentnost celog procesa. Pojedinačni lični rezultat će biti automatski ocenjen pomoću instaliranog programa koji je izrađen za ovaj test.  Na osnovu tačnosti i brzine svaki će kandidat moći videti svoj rezultat odmah po završetku testa.  Svaki će kandidat takođe morati potvrditi da je upoznat sa svojim rezultatom, a u slučaju da to ne učini program će to prepoznati kao nekompletirani test i diskvalifikovati ga. Kandidati će biti rangirani prvo na osnovu tačnosti pisanja, a nakon toga na osnovu brzine završetka testa.

Prvo će se održati test za operatere unosa podataka.  Lista ID brojeva svih kandidata sa njihovim rezultatima i vremenima će biti objavljena na ovoj web stranici, tako da će svaki kandidat imati uvid u svoj rezultat u odnosu na druge kandidate.  Ako je neki od kandidata koji će biti rangirani među prvih 100 za posao operatera unosa podataka,  konkurisao i za posao monitora unosa podataka biće pozvan da učestvuje i u trećem koraku ovoga procesa.  Ti kandidati u slučaju da se odazovu testiranju neće biti brisani sa rang liste za kandidate operatera unosa podataka.

Nakon toga će se održati testiranje za monitore unosa podataka (treći korak).  Lista sa ID brojevima kandidata i njihovi rezultati i vremena ostvarena na testu će biti objavljena na ovoj web stranici, tako da će svaki kandidat biti upoznat sa ukupnom rang listom.

Individualni razgovori sa kandidatima nisu predviđeni ni u jednoj fazi ovoga procesa.  DRC ipak zadržava pravo da pozove kandidate na razgovor jedino u slučaju da nakon završetka procesa svih  testiranja broj isto-rangiranih uspešnih kandidata prelazi potrebni ciljani broj.

 

UPDATE on the RECRUITMENT PROCESS for the DIGITALISATION PROJECT

Given the high number of expected participants (over 1,200), steps 2 and 3 of the recruitment process for data entry operators and monitors will take place over several days and applicants will be invited to partake in alphabetical order.  Invitations will be sent by email one week in advance and we expect tests to take place between the end of April and the beginning of May.

·     Step 2 will consist in the test for data entry operators

·     Step 3 will consist in the test for data entry monitors

Each applicant invited to be tested will receive a personal ID number, which they will need in order to access the test.  This will ensure that each applicant's ID number, not name, is linked to their individual score, in order to ensure maximum confidentiality and transparency.  Individual performances will be rated automatically by the electronic system administering the test, based on both accuracy and speed: each participant will be able to see their score on the computer screen in real time upon completion of the test and will be asked to acknowledge it – failure to do so will result in the test being considered invalid by the system and in the applicant being disqualified.  Applicants will then be ranked first according to their score and then according to the time it has taken them to complete the test.

The test for data entry operators (step 2) will be administered first.  A list of participants’ ID numbers and of their respective scores and times will then be published on this website so that each applicant will be able to see how they have performed in relation to the others.  If any of the applicants ranking among the top 100 in the list indicated both the positions of data entry operator and data entry monitor in their application, they will be invited to join applicants for the position of data entry monitor for step 3 of the recruitment process.  Applicants who choose to participate in the test for data entry monitors will not be eliminated from the list of data entry operators.

The test for data entry monitors (step 3) will be administered then, after which a separate list of participants’ ID numbers and of their respective scores and times will be published on this website so that each applicant will be able to see how they have performed in relation to the others.

No individual interviews are expected to be held at any stage of the recruitment process.  DRC reserves the right to invite applicants for individual interviews only if, after all the steps of the recruitment process have taken place, the number of successful applicants exceeds that of available positions due to several applicants achieving the same score in the tests.

NJOFTIM LIDHUR me FAZAT e ARDHESHME të PROCESIT të REKRUTIMIT për PROJEKTIN e DIGJITALIZIMIT
Duka pasur parasysh numrin e madh të pjesëmarrësve (mbi 1200), hapat 2 dhe 3 të procesit të rekrutimit për Operatorët per futjen e të dhënave dhe për Monitorues të të dhënave do të zhvillohen gjatë disa ditëve dhe aplikantët do të ftohen për të marrë pjesë sipas rendit alfabetik.  Ftesat do të dërgohen përmes postës elektronike (me e-mail) një javë më parë  dhe planifikohet që testet të mbahen diku në fund të muajit Prill dhe ne fillim të muajit Maj.

·       Hapi 2-do te jetë  testi për Operatorët për futjen e të dhënave

·       Hapi 3-do të jetë testi për Monitorues të të dhënave

Aplikantët e ftuar për test do të pajisen me numër identifikues-personal, i cili do të iu mundësojë çasjen ne test.  Ne këte mënyrë sigurohet lidhshmëria e  Numrit identifikues (pa emra) i secilit aplikant me rezultatin individual me çka sigurohet konfidencialiteti dhe transparenca maksimale.  Performaca individuale do të vlerësohet automatikisht nga sistemi elektronik që e administron testin, bazuar në saktësi dhe shpejtësi: secili pjesëmarrës do të mund ta shoh rezultatin e vet në ekranin e kompjuterit në kohë reale pas përfundimit të testit dhe nga ai/ajo do të kërkohet që ta pranojnë atë -në të kundërtën testi do të konsiderohet i pa vlefshme nga ana e sistemit dhe aplikanti do të skualifikohet.  Aplikantët do të renditen së pari sipas pikëve (rezultatit) dhe pastaj bazuar në kohën e llogaritur për kompletimin e testit.

Se pari do te mbahet testi për Operatorët për futjen e të dhënave (hapi 2).  Lista me  numrat identifikues të pjesëmarrësve, numrin i pikëve(rezultati) për pjesëmarrës si edhe koha e kryerjes së testit do të publikohen në këtë faqe zyrtare,  kështu që secili aplikant ka mundësi ta shoh performancën e vet në raport me të tjeret.  Nëse ndonjë nga aplikantët të ranguar ndër 100 të parët në listë e që kanë aplikuar për të dy  pazitat (Operator për futjen e të dhënave dhe për Monitorues të të dhënave), do të ftohen që të marrin pjesë në test për Monitorues të të dhënave,  që është hapi 3 i procesit të rekrutimit.  Aplikantët që vendosin të marrin pjesë në test për monitorues nuk do të eliminohen nga lista e operatorëve për futjen e të dhënave.

Me pas do te mbahet testi për Monitorues të të dhënave (hapi 3).  Pastaj, do të publikohet Lista me  numrat identifikues të pjesëmarrësve, numrin i pikëve (rezultati) për pjesëmarrës si edhe koha e kryerjes së testit, në këtë faqe zyrtare,  kështu që secili aplikant ka mundësi ta shoh performancën e vet në raport me të tjerët.

Nuk parashihet të ketë intervista individuale në asnjërën fazë të procesit të rekrutimit.  KDR-ja mbanë të drejtën të ftojë aplikantët për intervista individuale vetëm nëse, pas përfundimit të të gjithë hapave, numri i aplikantëve të suksesshëm tejkalon atë të pozitave që janë në dispozicion,  nëse disa nga aplikuasit  kanë arritur të njëjtin rezultat  në test. 

Informatat për Konkursin për Projektin e Digjitalizimit - Informacija o Konkursu za Projekt Digitalizacije

Informatat për Konkursin për Projektin e Digjitalizimit

Tani kemi përfunduar shqytimin e të gjitha aplikacioneve të pranuara (6021) dhe kemi përpiluar një listë e 1213 aplikantët të parakualifikuar që do të vazhdojnë procesin e rekrutimit. Kohëzgjatja e kësaj faze ka ndodhur  për shkak të faktit se ne kemi  shqyrtuar çdo kërkesë kundrejt  kritereve të përcaktuara ne shpallje.  Vetëm aplikantët që rreptësisht  plotesojne kërkesat e cekura ne shpallje janë para-zgjedhur dhe do të ftohen të marrin pjesë në hapat e ardhshëm të procesit të rekrutimit.  Kriteret e aplikimit janë:

·     diplomë të shkollës së mesme ose diplomë të universitetit, njohuri  pune me kompjuter (Word dhe Excel), njohja e gjuhes shqipe dhe/ose serbe (në të folur dhe te shkruar), dhe njohja e mire e alfabetit te gjuheve zyrtare ne Kosove (perfshire alfabetin shqip, cirilik dhe latin) për të dyja pozitat e shpallura; pervoja e meparshme ne futjen e te dhenave  për poziten e Monitoruesit

·     dorezimin e CV, kopje e certifikatës se arsimimit (diplomë, minimum të shkollës së mesme), kopje e dokumentit të identifikim personal (leternjoftimi apo pasaportë)

Aplikantët e përzgjedhur kanë qenë të kontaktuar me e-mail dhe janë të informuar për hapat e ardhshëm të procesit te rekrutimit.  Aplikantët të cilët nuk kanë marrë e-mail nga DRC-ja deri te Marten, me 24 Mars, 2015 nuk janë perzgjedhur sepse nuk i kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe/ose nuk i kanë bashkangjitur  dokumentet e kerkuara.

Për pozitat Operator për futjen e të dhënave dhe për pozitën Monitorues do te mbahen teste te veçanta. Nga  aplikantët  e perzgjedhur ata të cilët në kohën e aplikimit kanë treguar për cilën pozitë aplikojnë do të ftohen për të marrë pjesë në test për atë pozitë. Aplikantet të cilët kanë aplikuar për të dyja pozitat, ose që nuk e kane cekur se per cilën pozitë aplikojne, do të ftohen për të marrë pjesë në testin për Operator për futjen e të dhënave nga te cilet, 100 pjesëmarrësit ne test, me më së shumti pikë do të ftohen për të marrë pjesë edhe në testin për Monitorues.

Lidhur me vendin, daten dhe kohen e mbajtjes se testit si dhe përshkrimin e detajuar të formatit te testit, do të informohen me e-mail vetëm aplikantët e ftuar.  

Informacija o za Project Konkursu Digitalizacije

Upravo smo  završili proces provere svih molbi (6.021) i sastavljena je lista kandidata od 1.213 koji su prošli proces predselekcije, a koji će biti pozvani u dalji proces selekcija.  Svaka pojedina molba je pregledana prema kriterijumima za podnošenje molbi objavljenim u oglasu.  Samo kandidati koji su tačno ispunili tražene uslove opisane u oglasu za konkurs prošli su proces predselekcije i biće pozvani da učestvuju u sledećem nivou procesa selekcije, koji će sadržavati test na kompjuteru.  Uslovi traženi u konkursu su:

·    diploma srednje škole ili univerzitetska diploma, poznavanje rada na kompjuteru (Word i Excel), tečno poznavanje pisanog i govornog albanskog i/ili srpskog jezika, i poznavanje latinice i ćirilice za obe pozicije operatera ili monitora unosa podataka; predhodno iskustvo  za unos podataka za monitora

·     priložiti CV, kopiju diplome minimalno srednjeg obrazovanja, kopiju važeće lične karte ili pasoša

Kandidati koji su prošli fazu predselekcije bili su kontaktirani e-mailom i obavešteni o sledećim koracima u procesu.  Aplikanti koji ne prime e-mail od DRC-a do utorka (24.03.2015) nisu prošli proces predselekcije jer nisu zadovoljili sve uslove tražene u konkursu i/ili nisu poslali sve tražene dokumente.

Posebni testovi će biti organizovani za poslove operatera unosa podataka i monitora unosa podataka.  Oni predselektirani kandidati koji su u svojim molbama naznačili za koji od poslova konkurišu biće pozvani na test za naznačeni posao.  Kandidati koji su aplicirali za oba posla ili nisu precizno naznačili za koji od poslova apliciraju biće pozvani na test za operatere za unos podataka.  Nakon testa oni kandidati čiji rezultati budu među prvih 100 rangiranih, takođe će biti pozvani da učestvuju u testu za monitore unosa podataka.

O mestu, datumu i vremenu održavanja testa, uključujući detaljni opis načina testiranja, biće obavešteni samo kandidati koji su prošli predselekciju.

 

Recruitment Information for Digitalisation Project

We have now completed the screening of all received applications (6,021) and compiled a list of 1,213 pre-selected applicants who will continue in the recruitment process.  The length of this phase is due to the fact that we considered each application against the criteria set by the ToRs.  Only applicants who strictly match the requirements indicated in the ToRs have been pre-selected and will be invited to participate in the next steps of the recruitment process, which will consist of computer-based tests.  As indicated in the vacancy announcements, ToR requirements were:

·     secondary school diploma or university degree, computer literacy (Word and Excel), fluency in written and spoken Albanian and/or Serbian, and knowledge of Latin and Cyrillic alphabets for both data entry operator and data entry monitor positions; previous data entry experience for data entry monitor positions

·     submitting a CV, a copy of education certificate (minimum secondary school diploma), and a copy of a valid personal identification document (ID card or passport)

Pre-selected applicants have been contacted by email and informed of the next steps of the process.  Applicants who did not receive an email from DRC by Tuesday, 24th March 2015 have not been pre-selected because they did not match all requirements and/or failed to provide all relevant documents.

Separate tests will be held for data entry operator positions and data entry monitor positions.  Of pre-selected applicants, those who at the time of the application indicated for which position (data entry operator or data entry monitor) they were applying will be invited to partake in the test for that position.  Applicants who applied for both positions, or who did not indicate for which position they were applying, will be invited to partake in the test for data entry operator; the 100 top scoring participants will then also be invited to partake in the test for data entry monitors.

Test location, date and time will be disclosed by email to invited applicants only, along with a detailed description of the test format.

 

Update: Vacancy announcement for Data Entry Operators and Data Entry Monitors

Re: Vacancy announcement for Data Entry Operators and Data Entry Monitors

Due to the large number of applications received, the evaluation process will take longer than anticipated.

Applications received after the deadline (prior to 24 February 2015) and applications that were not sent to the email address indicated in the advertisement (vacancies@drc-kosovo.org), will not be considered.

Only applicants who meet the minimum requirements for the relevant job profile and submitted all required documents, will be invited (via e-mail) to take a test.

 

Re: Shpalja e vendeve te lira per operatorë për futjen e tetë dhënave dhe  Monitorues peër futjen e të dhënave 

Duke marre parashyshë numrin e madh te aplikacioneve, procesi I vleresimit do të zgjasë me shumë se që eshtë paraparë.

Aplikacionet e derguara pas afatit ( afati ka qenë para dates 24 Shkurt) si dhe aplikacionet të cilat nuk janë derguar ne adresën elektronike  te shënuar ne shpallje (vacancies@drc-kosovo.org), nuk do të mirren parasyshë. 

Vetëm aplikantët të cilët i plotësojnë kriteret minimale të kërkuara për pozitën përkatëse dhe të cilët kanë derguar dokumentat e a, do të ftohen (përmes postës elektronike), për tu testuar.

Re: Konkurs za Operatora za Unosenje Podataka i Monitora unosenja Posdataka
 
Zbog velikog broja pristiglih prijava, proces evaluacije će trajati duže nego što je predviđeno.

Aplikacije primljene nakon isteka roka ( pre 24. Februara 2015 ) i aplikacije koje nisu poslate na e-mail adresu naznačenu u oglasu (vacancies@drc-kosovo.org), neće se razmatrati.
 
Samo kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove za relevantni profil posla I oni koji su podnelii sve potrebne dokumente, biće pozvani (putem elektronske pošte) na test.